STATUT

„FUNDACJA ZŁOTA GWIAZDA”

z siedzibą w Częstochowie

Postanowienia ogólne

&1

 1. „FUNDACJA GWIAZDA”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona z woli Pani Magdaleny Kimla, zwanej dalej Fundatorem.
 2. Fundację ustanowiono Aktem Notarialnym Rep. A nr 2878/2017 sporządzonym dnia 22 listopada 2017 roku przed notariuszem Markiem Królakiem w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy
  Kilińskiego 18/20/2.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U.. z 2016 r. poz.40 z późn. Zm.) oraz niniejszego Statutu.
 4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

&2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 5. Fundacja posiada osobowość prawną.
 6. Fundacja używa pieczęci z nazwą i adresem Fundacji, może także używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

&3

 1. Fundacja prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji narodowej.

Cele i zasady działania Fundacji

&4

              Cele Fundacji to:

 1. Inicjowanie, rozwijanie, wspieranie i patronowanie działalności edukacyjnej, a w szczególności informatycznej oraz kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży twórczości artystycznej.
 3. Poszukiwanie obszarów wzajemnej inspiracji i twórczego oddziaływania na siebie w dziedzinie edukacji, sztuki, informatyki i kultury.
 4. Organizowanie zajęć w formie obozów, warsztatów, świetlic, zawodów, konkursów, festiwali poświęconych tematom edukacji, sztuki, informatyki i kultury.
 5. Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu edukacji, sztuki, informatyki i kultury dzieci i młodzieży.
 6. Stwarzanie możliwości rozwoju osobom uzdolnionym w różnych dziedzinach.
 7. Propagowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, naukowym, kulturalnym i artystycznym.
 8. Upowszechnianie dostępu do edukacji sztuki, informatyki i kultury dzieci i młodzieży.
 9. Nawiązywanie współpracy z osobami, instytucjami i firmami w dziedzinie mecenatu nad edukacją, sztuką, informatyką i kulturą.
 10. Propagowanie idei wolontariatu, poprzez umożliwianie aktywnego uczestnictwa w działaniach społecznych.

&5

        Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów dla dzieci, młodzieży, animatorów i odbiorców kultury, sztuki i edukacji.
 2. Organizowanie koncertów muzycznych, festiwali i innych imprez artystycznych.
 3. Ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży.
 4. Organizowanie spotkań, prelekcji oraz wykładów dla dzieci, młodzieży, animatorów i odbiorców kultury, sztuki edukacji.
 5. Finansowanie prac naukowych, popularnonaukowych oraz działalności społecznej, artystycznej, kulturalnej oraz oświatowej.
 6. Prezentację promocji dzieci, młodzieży, animatorów i odbiorców kultury.
 7. Fundowanie stypendium i nagród.
 8. Działalność wydawniczą, promocyjną i reklamową.
 9. Działalność impresaryjną.
 10. Animację kulturalną, społeczną i edukacyjną.
 11. Współpracę z mediami.
 12. Organizowanie zbiórek publicznych, aukcji, loterii i tym podobnych działań.
 13. Wyszukiwanie źródeł finansowania kultury i edukacji oraz pozyskiwanie partnerów w tych dziedzinach.
 14. Współpracę z władzami lokalnymi, samorządowymi, rządowymi, pozarządowymi oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami.
 15. Ustanawianie odznak, medali honorowych i przyznawanie ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 16. Inną działalność dozwoloną prawem zgodną z celami działania Fundacji.

Działalność gospodarcza

&6

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której cały dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
 2. O podjęciu działalności gospodarczej decyduje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
 3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

&7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000,00 (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte  przez fundację w toku działania pochodzące m. In. Z następujących źródeł:

 1. darowizn, spadków, zapisów
 2. dotacji, subwencji i grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. dochodów kapitałowych
 6. zysków z działalności gospodarczej.

&8

 1. dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o przyjęciu spadku lub o jego odrzuceniu.

&9

 1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu zabrania się

       1). udzielania pożyczek:

a) Fundatorowi, członkom organów Fundacji i jej pracownikom,

b) osobom pozostającym w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z osobami wymienionymi w pkt a,

c) osobom pozostającym w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia  do osób wymienionych w pkt a ,

d) osobom związanym z tytułu przysposobienia, opieki lub  kurateli z osobami wymienionymi w pkt  a,

 1. Zabezpieczania swoim majątkiem zobowiązań osób wymienionych w &9 ust. 1 pkt a-d
 2. przekazywania swojego majątku na rzecz osób wymienionych w &9 ust. 1 pkt a-d, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. udostępniania swojego majątku do wykorzystania przez osoby wymienione w &9 ust.1 pkt a-d na zasadach innych niż stosowane do osób trzecich.
 4. kupowania towarów i usług i podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w &9 ust.1 pkt a-d na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

&10

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

&11

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 członków.
 3. Pierwszy skład Rady Fundacji tworzy Fundator oraz co najmniej dwie osoby wybrane przez Fundatora.
 4. Rada Fundacji może uzupełnić bądź rozszerzyć swój skład powołując nowych członków.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w wyniku:
 6. A) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji
 7. B) utraty praw obywatelskich na skutek prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 8. C) śmierci,

D)odwołania przez Radę Fundacji.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odwołać członka Rady Fundacji.

Dzieje się to na wniosek innego członka Rady Fundacji lub członka Zarządu  Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, dom zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Fundacji, kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej zebraniom.
 4. Członkowie rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków, w tym kosztów podróży, związanych z uczestnictwem w pracach tych organów.

&12

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na pół roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów swoich członków obecnych na zebraniu. Wyjątek stanowią sytuacje określone przez: &11 ust.6, &15 ust. 3, &18 i &19 ust. 3, &20 ust. 2 statutu.

&13

Do zadań Rady fundacji należy w szczególności:

 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
 4. Podejmowanie decyzji o zmianach w statucie Fundacji i rozpoczęciu działalności gospodarczej.
 5. Zatwierdzanie decyzji zarządu Fundacji o połączeniu z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 6. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu w Fundacji członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

&14

Rada Fundacji jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania badania majątku Fundacji oraz jej kontroli finansowej.

Zarząd Fundacji

&15

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej osoby powoływanej i odwoływanej przez Fundatora.
 2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w wyniku:
 3. a) pisemnej rezygnacji członka złożonej na ręce Fundatora,
 4. b) utraty praw obywatelskich na skutek prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 5. c) śmierci,
 6. d) odwołania przez Fundatora.
 7. W przypadku śmierci Fundatora, prawo do powoływania i odwoływania jednoosobowego zarządu przysługuje Radzie Fundacji bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

&16

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. b) uchwalanie regulaminów,
 3. c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 6. g) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji o dokonanie zmian w statucie Fundacji oraz podjęciu działalności gospodarczej.
 7. h) przekazywanie do zatwierdzenia przez Radę Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 9. zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 11. Zarząd co roku, do dnia 30 grudnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji,
 12. Zarząd każdorazowo zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Fundacji żądanych przez nią dokumentów oraz umożliwiać dokonanie kontroli majątku i finansów Fundacji.

Sposób reprezentacji

&17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo zarząd lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo Zarządu.
 2. W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań lub obciążenia majątku Fundacji kwotą przekraczającą każdorazowo 10 000,00 zł oświadczenia woli składa jednoosobowo Zarząd lub pełnomocnik, w obu przypadkach po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Fundacji.

Zmiana Statusu

&18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Może  to zrobić z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

&19

 1. Fundacja może połączyć  się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z Inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. W sprawach dotyczących połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Likwidacja Fundacji

&20

      1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została  ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych majątku.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

&21

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 

Częstochowa, dnia 22 listopada 2017 roku